Biz hakda

KONA önümçilik tehnologiýasyny birleşdirýän kärhana hökmünde.

Gözleg we gözleg işlerine ägirt uly maýa goýýar, soňra Japanaponiýadan we Europeewropadan tehnologiýany we tejribäni özleşdirmek esasynda köp sanly awtomatiki çeňňek maşynyny we çeňňek öndürmek üçin aýratyn tehnologiýany döredýär.

Her bir kepillik bilen, her bir wada berlen çeňňek, her bir işgärimiz senagat çeňňegini senetçilik çeňňegine öwürmek üçin material saýlamakda, gaýtadan işlemekde we bejermekde seresaplylyk bilen işleýär diýen pikire esaslanýar.

aboutimg

Gözleg we gözleg işlerinde ajaýyp başarnyk bilen, haýsy mukdarda we näçe kyn bolsa-da, islendik balyk tutulýan çeňňekleri höwes bilen “düzüp” bileris we bir gezeklik satyn almak üçin dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.

"Ilkinji hil, ýokary öndürijilik bahasy, çalt eltip bermek" hemişe ýerine ýetirýän dolandyryş ýörelgesimizdir, şonuň üçin bazaryň paýyny çalt almaga we müşderiniň sargytlaryny wagtynda ýerine ýetirmäge kömek edip biljekdigimize ynanýarys.

Dünýä çeňňekleri
KONA Makeasamak.

Häzirki wagtda KONA-nyň birinji etap gurluşygy 30 gektar meýdany öz içine alýar, 15000㎡ ussahanasy bilen, ikinji basgançakly gurluşymyz takmynan 25000㎡ ussahanasy bolan 60 gektar meýdany eýeleýär .Bizde 20+ ýöriteleşdirilen tehnik, 200-den gowrak hünärli işçi bar , 900 + ýörite enjamlar.

Zawod meýdany
+
Hünär tehnologiýasy
+
Tejribeli işçi
+
Hünär enjamlary

"Super güýçli, Super ýiti we Super aralaşýan" hil talaplaryna berk ynanýarys we ýerine ýetireris, "Hiç haçan gutarmaň, hiç haçan başlamagy bes etmäň" şygarymyz ýaly oňyn we optimistik garaýyş bilen ajaýyp maksadymyza ýetmek üçin bilelikde işläris.

KONA-FACTORY

KONA Zawody

KONA-FACTORY