L21201-ST66 4X Güýçli üçburç çeňňek

Gysga düşündiriş:

# No element: L21201 (ST66)
Düşündiriş: 4X setirde Güýçli Treble çeňňegi
Material: carbonokary uglerod polat
Ölçegi: 8 # 6 # 4 # 2 # 1 # 0/2/0 # 3/0 # 4/0 # 5/0 #
Gaplamak: köp mukdarda gaplamak ýa-da PET gutusynda ýa-da gülgüne gaplamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

productdeail

Bu KONA 4X güýçli üçburç çeňňek, ýokary uglerod polatdan ýasaldy. Bu aşa poslama garşylykdyr.
Bäsdeşlik bahasy, gowy güýç we ýitilik sebäpli, ýasaýjylar we balykçylar üçin gowy saýlaw.
8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 ýaly giň gerim bilen, KONA modeli L21201 daşary ýurt bazary üçin iň meşhur üçburç çeňňekdir. Halaýan höwesleriňizdäki asyl daşlary, höwesiňiziň asyl hereketine zyýan bermezden ululygy we güýji bilen ajaýyp gabat gelmäge mümkinçilik berýär.
Ultra ýiti, köp basgançakly himiki ýiti çeňňekler bilen duzly suw bazarynda iň uzak dowam edýän galaýy / gara / nikel / gyzyl reňkli ýokary poslama garşylyk. Balykçy üçin deňizde balyk tutmak aňsat we miweli. Esasanam uly balyklar üçin.

L20101-ST36 1X Strong round bend treble hook (1)
L20101-ST36 1X Strong round bend treble hook (2)
  • Ygtybarlylyk, çydamlylyk we güýç üçin ygtybarly marka KONA.
  • 4X Güýçli Treble çeňňegi: Duz suwly alabalyk pişigi , kingfish we walleye üçin göreşmek üçin agyr ölçegli we uly göwrümli çeňňekler üçin gurlupdyr.
  • Çeňňek çeňňegi: Täsin egilmek balyklary tirsegiň içine gulplaýar, bir gezek gysylansoň, balyklaryňyzy ýitirip bolmaýar.
  • Inçe ýiti: 4X agyr üçburç çeňňek, berk ujy bilen berkligi, uly balygyň agzynda berk durmak üçin güýçli, gaçyp gutulmaz.
  • Ajaýyp çeňňek ukyby we ajaýyp güýji bilen tutmak we sarp etmek üçin hökman bolmaly.
  • Galp we has galyň göwrümli dizaýn, çeňňegiň ýokary güýjüni üpjün edýär, barbalar bilen 3 çeňňek maslahaty, balyklary has köp burçdan tutup biler, balyk tutmagy has aňsat, iň oňat çözmäge kömek edip biler.
  • ululygy: 8,6,4,2,1,1 / 0,2 / 0, 3/0, 4 / 0,5 / 0. köpçülikleýin gaplamak, gülgüne gaplamak ýa-da PET guty gaplamak. Saňa bagly.

sizeimg

L21201-ST66 4X Strong treble hook

finish

L20001-ST46 2X Strong sproat bend treble hookfinsh

Her dürli çekiji balyk üçin ulanylýar:

TREBLE HOOK -1
TREBLE HOOK -1

Righthli burçly sazlamalaryňyzyň bir bölegi bar bolsa, dogry bolmaly. Diňe demir simiň bir bölegini egmek däl.
Dürli güýçli üçburç çeňňek hakda has giňişleýin maglumat üçin aşakda basyň:

önümler wideo


  • Öňki:
  • Indiki: