Habarlar

 • Adaty pnewmatik akym dolandyryş klapan esbaplary

  Lokator Pnewmatik hereketlendirijiniň bölekleri ulanylanda hereketlendiriji bilen gabat gelmelidir. Klapanyň ýerleşiş takyklygyny gowulaşdyryp, t-iň dogry ýerleşmegini üpjün etmek üçin, klapan baldagynyň sürtülme güýjüniň we gurşawyň deňagramsyz güýjüniň täsirini azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Funksiýa ýörelgesi we gaz basyşyny ölçemek

  Gündelik önümçilikde, dürli ulanylýan ölçeg gurallary ýaly dürli gaz basyş ölçegleri aýrylmazdyr. Görkeziji görkeziş görnüşi we sanly displeý görnüşi ýaly gaz basyş ölçegleriniň köp görnüşi bar. Şeýle hem basyş maglumatlary ýaly uzakdan geçiriş mümkinçiliklerine eýe bolup bilerler ...
  Koprak oka
 • Howpsuz we ýokary hilli gazlaşdyryş basyş sazlaýjysyny nädip saýlamaly?

  Skid kadalaşdyrýan LNG gazlaşdyryş basyşy gazlaşdyrmak, basyşy kadalaşdyrmak we ys almak proseslerini birleşdirýär. Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önüm meýilnamalaşdyrylyp bilner. Integrirlenen skid oturdylan tehnologiýa gowy meýilleşdirilen, transportati ...
  Koprak oka
 • ABOUT FLY FISHING HOOK

  Uçýan balykçylyk çeňňegi hakda

  Uçýan balyk tutmak hakda . Balyk tutýan çeňňek näme ...
  Koprak oka
 • ABOUT LURE FISHING HOOK

  LURE Balykçylyk KÖMEK BARADA

  LURE Balykçylyk KÖMEK HAKYNDA Tehniki ösüş we täze önümleri döretmek üçin yzygiderli täzelik etmek, we “Birinji hil, ýokary öndürijilik bahasy, çalt eltip bermek” dolandyryş ýörelgesi bilen, biz, KONA, gowy hilli balyk tutulýan çeňňeklerimiz bilen buýsanýarys. , çeňňeklerimiz super ...
  Koprak oka
 • EXHIBITION HISTROTY

  Sergi taryhy

  BIZI FOR MAGLUMATLARY FORYZ ÜÇIN 2 2YL ÜÇIN SÖHBET BERMEK HAKYNDA: 2019-njy ýyldan öň, BIZIOU Mawy, 2020-nji ýylda, BIZIOOR Reňkimiz ýaly PURPANY ULANarys: 2021-nji ýylyň aprelinde, ...
  Koprak oka