Uçýan balykçylyk çeňňegi hakda

Uçýan balykçylyk çeňňegi hakda
Tehniki ösüş we täze önümleri döretmek üçin yzygiderli täzelik etmek we “Ilkinji hil, ýokary öndürijilik bahasy, çalt eltip bermek” dolandyryş ýörelgesi bilen biz, KONA, ýokary hilli çybyk balyk tutulýan çeňňeklerimize buýsanýarys.

Balyk tutýan çeňňek bar
Çybyk çeňňek saýlamamyzda, gury çybynlar, nymflar, poppersler, akymlar, jigler we tikeneksiz we tikeneksiz uly oýun çybyklary üçin çeňňekler bar. Bularyň hemmesi ýokary hilli ýokary uglerod polatdan ýasalan we himiki taýdan ýiti nokatlara eýe.

Elýeterli ululygy:
San näçe uly bolsa, çeňňek şonça-da kiçidir.

ABOUT FLY FISHING HOOK (2)

Aşakdaky diagramma gaty gönümel we size köp mukdarda maglumat berýär.

ABOUT FLY FISHING HOOK (1)

Çygly çybyny (akymly, ýüze çykýan, nymf) daňjak bolsaň, saýlamak üçin üç esasy agram bar: agyr, orta we ýeňil. Bular bilen birlikde dogry görnüşi saýlamaly. Tegelek ýa-da bükülen bolmagy ähtimal.

ABOUT-FLY-FISHING-HOOK-(4)

Barb & Barbless Hooks

Balyk tutmak gowy sport, diňe bir balyk üçin däl, eýsem güýmenje üçinem balyk tutýarys. Şeýle etmesek, geljekde balyk tutmak üçin balyk ýok ýaly ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolup bileris.
Dessiz çeňňek agzyny ýyrtyp bilmez we diri galmagy has aňsatdyr.

Mundan başga-da, çeňňekleriňizi saýlanyňyzda ýerli düzgünlere üns bermegiňizi haýyş edýäris. Has goralýan suwlar çäksiz çeňňekleri talap eder.

Gaplamak mümkin

Uçýan balyk tutulýan çeňňek üçin OEM we ODM sargyt edip bileris, gaplamak bolsa talaplaryňyza görä gaplanyp bilner. Ine, salgylanma üçin gaplanan gaplar.

ABOUT FLY FISHING HOOK (3)


Iş wagty: Iýun-10-2021