Howpsuz we ýokary hilli gazlaşdyryş basyş sazlaýjysyny nädip saýlamaly?

Skid kadalaşdyrýan LNG gazlaşdyryş basyşy gazlaşdyrmak, basyşy kadalaşdyrmak we ys almak proseslerini birleşdirýär. Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önüm meýilnamalaşdyrylyp bilner. Integrirlenen skid oturdylan tehnologiýa gowy meýilleşdirilen, transport enjamy amatly, daşky görnüşi owadan we poluň meýdany az. Ululygy kiçi we saklamak aňsat, gyssagly gaz üpjünçiligi, ýaşaýyş gazy we senagat ulanyjylaryny gaz bilen üpjün etmek üçin giňden ulanylýar.

Skid-i kadalaşdyrýan LNG gazlaşdyryş basyşy durmuşymyzda gaty adaty bolup bilmez, emma durmuşymyzda gaz ulanýan ýerlerimiz henizem köp. Basyşy sazlamak üçin gaz enjamlaryny ulananymyzda, gaz basyşyny sazlaýjylaryň bardygyny pikir edýäris. Gaz enjamlaryny ulananymyzda basyşy sazlamaly bolanymyz üçin, enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ýokary hilli gaz basyş sazlaýjysyny saýlamalydyrys.

Şeýle hem ýokary hilli LNG gazlaşdyryş basyşyny sazlaýjy enjamlary saýlamagyň köp usuly bar.

Saýlanymyzda, enjamlaryň howpsuzlygy ilkinji nobatda göz öňünde tutulýar. Diňe howpsuzlygy üpjün etmek bilen, gaz enjamlary has gowy işläp we enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün edip biler. Bazarda gaz sazlaýjy saýlanymyzda, satyn almak üçin belli markalary saýlamalydyrys. Şeýle enjamlar kepillendirilen hil we satuwdan soňky hyzmat bilen ulanylyp bilner we has ygtybarlydyr.

LNG gazlaşdyryş we basyşy sazlaýjy enjamlary satyn alanymyzda, gurnama işinde gurnama näsazlyklary ýüze çykmazlygy üçin öz gaz enjamlarymyza laýyklykda degişli modeli saýlamalydyrys. Şonuň üçin satyn almazdan ozal naprýa .eniýe stabilizatorynyň modelini kesgitläň we ony üns bilen saýlaň.

Gurluş aýratynlyklary:

1. pleönekeý işlemek we hyzmat etmek;

2. Ykjam gurluş we kiçi pol meýdany;

3. Gözegçiliksiz amallary amala aşyryp bilýän uzakdan gözegçiligi goldaň;

4. Atmosfera ýyladyş we gazlaşdyrmak, iş çykdajylaryny azaltmak;

5. Bir bölek skid oturdylan, amatly gurnama we gysga gurluşyk döwri;

6. Enjam gaty ykjam we köp ýa-da birnäçe gezek gaýtadan ulanylyp bilner;

7. LNG gaz üpjünçilik stansiýasyny düşürýän basyş, saklaýyş tankynyň basyşy, gazlaşdyryş, basyşy kadalaşdyrmak, ölçeg, ys we elektrik gözegçiligini birleşdiriň.

Diňe ýokary hilli LNG gazlaşdyryş basyşyny sazlamak bilen, ulanyş howpsuzlygyny üpjün edip bolýar.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021