Funksiýa ýörelgesi we gaz basyşyny ölçemek

Gündelik önümçilikde, dürli ulanylýan ölçeg gurallary ýaly dürli gaz basyş ölçegleri aýrylmazdyr. Görkeziji görkeziş görnüşi we sanly displeý görnüşi ýaly gaz basyş ölçegleriniň köp görnüşi bar. Şeýle hem, uzakdaky geçiriş mümkinçiliklerine eýe bolup biler, şonuň üçin basyş maglumatlaryny daşardan gözegçilik edip bolar we ş.m.

Gaz basyşy

Häzirki wagtda ulanyp boljak dürli görnüşli enjamlar bar we basyş ölçeglerini ulanmak hem adaty zat. Ulanylandan soň, bu enjam durnukly ölçeg netijelerini gönüden-göni görkezip biler. Basyş we daşky gurşaw maglumatlary boýunça laýyk ölçegleri ýerine ýetirip biler, şeýle hem gowy mehaniki güýç bilen, hiç hili kynçylyksyz rahatlyk bilen ulanylyp bilner we hyzmat möhleti has uzyn. Dürli pudaklarda ulanmak üçin amatly, satyn almak amatly we ýönekeý, bahasy bolsa gaty ýokary.

Gaz basyşy ölçeýji serişdäniň basyşyny ölçäninde, onuň iş prinsipi basyş ölçeýjiniň daşynda izolýasiýa enjamyny gurmakdyr. Gurluşyň basyşy möhürleýji suwuklygyň üsti bilen içerki basyş ölçeýjisine geçiriler we görkezilen baha alynar.

Onuň häsiýetnamasy orta izolýasiýa re modeiminde işlemekdir. Gaz basyş ölçeýjisi, esasan, basyş ölçeýjiniň we ýörite izolýasiýa enjamyndan durýar. Gaz basyşy ölçeýji, basyş ölçegindäki belli bir serişdäni ölçemek üçin ulanylýan ýörite önümdir. Mediýany güýçli poslama, ýokary temperatura we ýokary ýapyşyk bilen ölçäp biler.

1. Önümçilik prosesinde ölçeg aralygy we takyklygy goşmak bilen ölçeg talaplary. Statiki synag (ýa-da haýal üýtgeşiklik) ýagdaýynda ölçenen basyşyň iň ýokary bahasynyň basyş ölçeginiň doly göwrüminiň üçden iki bölegi bolmalydygy göz öňünde tutulýar; impulsly (üýtgäp durýan) basyş ýagdaýynda, ölçenen basyşyň iň ýokary bahasy basyş ölçegi doly masştabyň ýarysy bolmaly.

2. Daşky gurşawyň temperaturasy, poslama, yrgyldy we çyglylyk ýaly ýerdäki daşky gurşaw şertleri. Mysal üçin, titrän daşky gurşaw şertlerinde ulanylýan şokdan goraýan basyş ölçegleri.

Gaz basyşy

3. Döwlet (gaz, suwuk), temperatura, ýelimlilik, poslama, hapalanma derejesi, ýangyjy we partlaýjylyk we ş.m. ýaly ölçenen serişdäniň häsiýetleri, kislorod ölçeýji, asetilen ölçeýji, “ýag ýok” belligi bolmadyk basyş ölçegi, poslama garşy basyş ölçeýji, ýokary temperatura çydamly basyş ölçeýji, gaz basyşy ölçeýji we ş.m.

4. Işgärleriň gözegçiligi üçin amatly. Synag enjamlarynyň ýerleşişine we yşyklandyryş şertlerine görä dürli diametrli we ölçegli metrleri saýlaň.

Bu gaz basyş ölçeginiň ulanylyş gymmaty we durnuklylygy barada aýdylanda, ulanylyşynyň has durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin täsiri gaty gowy bolup biler, şonda satyn almagyň mazmunyny hem göz öňünde tutup bilersiňiz. Satyn almagyň usuly barada aýdylýar. Qualityokary hilli önümçilik tehnologiýasy bilen model saýlamagy göz öňünde tutup bilersiňiz we ölçenen temperatura, çyglylyk, ýapyşyklyk we beýleki parametrlere görä synap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, ölçeg aralygyny hem göz öňünde tutup bilersiňiz. Satyn almak üçin esasy görkezmeler.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021